OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU 

WWW.SLINGSHOTWAKE.CZ

Michaela Olešová
se sídlem Pod Klamovkou 1268/3, 150 00 Praha 5 - Košíře
IČO: 07533381
zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 5

Číslo účtu: 6252130001/5500

Email: slingshotcz@gmail.com

Provozovna: Čeladná 717, PSČ 739 12
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.slingshotwake.cz.

S ohledem na rozsáhlé informační povinnosti vůči spotřebiteli doporučujeme a odkazujeme spotřebitele také na informace a praktické příklady a řešení uvedená na stránkách České obchodní inspekce na www.coi.cz, kde spotřebitel najde přehledné a srozumitelné informace a praktické rady.

 1.  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Michaely Olešové, se sídlem Pod Klamovkou 1268/3, 150 00 Praha 5 - Košíře, IČO: 07533381, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 5 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzikou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.slingshotwake.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).
  2.  1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3.  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
  4.  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
  5.  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  6.  1.6. Nakupovat prostřednictvím webové stránky prodávajícího mohou pouze osoby starší 18 let.

 1.  2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1.  2.1. Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Pokud to webové rozhraní umožňuje, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). 
  2.  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3.  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4.  2.4. Registraci na webové stránce mohou provádět pouze osoby starší 18 let.
  5.  2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  6.  2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnost z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 
  7.  2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 2.  3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1.  3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabízené zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu a nevypršela lhůta časově omezené kampaně, pokud zboží bylo součástí takové kampaně. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky a informace ohledně prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2.  3.2. Kupující bere na vědomí, že obrázky, fotografie a jiná prezentace jednotlivých zboží nacházejících se ve webovém rozhraní obchodu mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.
  3.  3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4.  3.4. Pro objednání zboží (a uzavření kupní smlouvy) vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
   1.  3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
   2.  3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a
   3.  3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  5.  3.5. Kupní smlouva je uzavřena až potvrzením objednávky prodávajícím. Dříve, než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující může měnit obsah objednávaného zboží před dokončením objednávky. Objednávku kupující dokončí odesláním objednávky prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“ nebo obdobným tlačítkem pro dokončení objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky prodávajícím. Objednávku prodávající potvrdí kupujícímu informativním emailem na emailovou adresu kupujícím uvedenou v uživatelském rozhraní nebo v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 
  6.  3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, emailem či telefonicky). 
  7.  3.7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
  8.  3.8. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.
  9.  3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení atd.) si hradí kupující sám. 
 3.  4. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1.  4.1. Kupní ceny jsou vždy uvedeny v českých korunách (Kč) včetně DPH v zákonné výši. Konečná cena, včetně ceny doručení je uvedena při potvrzení (odeslání) objednávky kupujícím.
  2.  4.2. Kupní cena a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu dle způsobů nabízených v objednávkovém formuláři.
  3.  4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží podle objednávky. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  4.  4.4. Kupní cena se platí bezhotovostně a je splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy na účet uvedený v těchto podmínkách, případně faktuře prodávajícího.
  5.  4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (uvedeném v potvrzení objednávky nebo faktuře). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  6.  4.6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  7.  4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  8.  4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  9.  4.9. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby v systému prodávajícího (např. cena zboží je na první pohled nesprávná, u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více mezer). Prodávající je tak oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co kupující obdržel email potvrzující objednávku. Prodávající informuje o této skutečnosti kupujícího.
  10.  4.10. Pokud zboží vybrané kupujícím není skladem nebo objednávka nemůže být z jakéhokoliv důvodu vyřízena, je kupující informován prostřednictvím emailové zprávy nebo telefonického hovoru o těchto komplikacích se zpracováním objednávky a také o možnostech řešení.
 4.  5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1.  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (například výměna určitých částí produktu za jiné apod.), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 
  2.  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář “Odstoupení od kupní smlouvy“, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího slingshotcz@gmail.com. Prodávající je povinný kupujícímu potvrdit přijetí odstoupení bez zbytečného odkladu na elektronickou adresu kupujícího.
  3.  5.3. Právo na odstoupení od kupní smlouvy zaniká uplynutím 14 dnů ode dne, kdy si zboží kupující převzal nebo jim určená třetí osoba. 
  4.  5.4. K zachování lhůty pro uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy je dostačující, pokud kupující odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení od kupní smlouvy posledním dnem 14denní lhůty.
  5.  5.5. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit také kdykoliv před dodáním zboží.
  6.  5.6. V případě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
  7.  5.7. V případě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy, vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím (kupní cenu v plné výši a náklady na dodání zboží) kupujícímu do 14 dnů, a to bezhotovostním převodem na účet kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  8.  5.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
  9.  5.9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  10.  5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 
  11.  5.11. Pokud není objednávka potvrzena z důvodu nedostatku zboží a kupující se dohodne s prodávajícím na dodání zboží, které bude dodatečně objednáno a dohodnou se na zaplacení zálohy na kupní cenu, je taková záloha v případě neodebrání zboží nevratná.
 5.  6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1.  6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2.  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně emailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, odstoupit od kupní smlouvy.
  3.  6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4.  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 6.  7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE
  1.  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího z vadného plnění a záruky za jakost se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 
  2.  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1.  7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
   2.  7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
   3.  7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
   4.  7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
   5.  7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
  3.  7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 výše se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, při nedodržení návodu na použití zboží, u opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4.  7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  5.  7.5. Kupující vadu oznámí prodávajícímu bez zbytečného odkladu hned poté, co ji zjistil. Kupující může uplatnit právo z vadného plnění vyskytne-li se vada u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Jakmile kupující zjistí vadu, zboží prodejci zciziteli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.
  6.  7.6. Práva z vadného plnění zanikají, nebyla-li uplatněna v době pro uplatnění práv z vadného plnění. Pří výměně zboží neběží nová doba 24 měsíců. Doby 24 měsíců se prodlužuje o tu dobu, během níž spotřebitel nemohl zboží používat z důvodu vyřizování reklamace. Do celkové doby zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady se nezapočítává časový úsek od uplatnění reklamace až do okamžiku vyrozumění o jejím vyřízení.
  7.  7.7. V oznámení vady/reklamace kupující uvede své kontaktní údaje, důvod reklamace, popis vady (jaká vada a jak se projevuje) a informace k identifikaci objednávky. Současně s oznámením vady/reklamace nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady uvede kupující požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující může uplatnit bezplatné odstranění vady zboží nebo dodání nového zboží (není-li to povaze vady nepřiměřené) nebo slevu z kupní ceny. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti (není-li to povaze vady nepřiměřené). Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), může kupující uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad a nové součástí bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující odstoupit od kupní smlouvy. 
  8.  7.8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou vadu nebo čtvrtá reklamace pro odlišné vady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny zboží, výměnu zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  9.  7.9. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
  10.  7.10. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání, nebo je možné oznámení vady/reklamace včetně reklamovaného zboží zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo na jiném místě po dohodě s prodávajícím nebo jím pověřenou osobou. Oznámení vady/reklamace musí být provedeno v písemné listinné podobě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 
  11.  7.11. Kupující je povinen prokázat nákup zboží – nejlépe dokladem o koupi, který přiloží k oznámení vady/reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
  12.  7.12. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávající je dále oprávněn rozhodnout o způsobu provedení opravy. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k opravě třetí osobě. V takovém případě ztrácí kupující nárok na bezplatné provedení opravy.
  13.  7.13. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je obsahem reklamace (identifikace kupní smlouvy, vadného zboží a popis vad) a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. V potvrzení o vyřízení reklamace je prodávající dále povinen uvést datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. V případě zamítnutí reklamace musí potvrzení obsahovat odůvodnění zamítnutí reklamace.
  14.  7.14. Reklamaci kupujícího, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
  15.  7.15. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
  16.  7.16. Pokud je reklamace prodávajícím uznána, budou kupujícímu ze strany prodávajícího uhrazeny přiměřené náklady na dodání vadného zboží prodávajícímu. Musí se jednat o náklady skutečně vynaložené a přiměřené povaze zboží. Náhradu nákladů spojeným s vrácením zboží může kupující požadovat až po uskutečnění vrácení zboží prodávajícímu. Náhrada nákladů bude kupujícímu vrácena ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  17.  7.17. Pokud není reklamace prodávajícím uznána, bude zboží zasláno zpět kupujícímu s písemným odůvodněním zamítnutí reklamace v potvrzení.
  18.  7.18. Objeví-li se na zboží vada, je třeba reklamaci uplatnit neprodleně. Další používání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.
  19.  7.19. Reklamované zboží musí být kompletní (např. nestačí pouze jedna bota/vázání, ale celý pár), čisté, suché a hygienicky nezávadné.
  20.  7.20. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré součásti zboží (např. nebylo zboží předáno kompletní) nebo podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění částí zboží nebo podkladů od kupujícího bez zbytečného odkladu. Lhůta pozastavena do okamžiku dodání vyžádaných věcí a podkladů kupujícím.
  21.  7.21. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou mokré, znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamaci. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 7.  8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1.  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny. 
  2.  8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  3.  8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  4.  8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  5.  8.5. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  1.  8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
  2.  8.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 1.  9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  1.  9.1. Ochranu osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, prodávající zajišťuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
  2.  9.2. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího na základě stanoveného účelu, čímž je typicky uzavření kupní smlouvy. Prodávající je v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a s jejím plněním oprávněn ke zpracování osobních údajů kupujícího v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručování, emailová adresa a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů.
  3.  9.3. Prodávající při zpracování osobních údajů poskytnutých kupujícím vychází z toho, že mu kupující poskytl správné a pravdivé údaje, resp. že kupující tyto údaje aktualizuje. O případné změně ve svých osobních údajích je kupující povinen prodávajícího bez zbytečného odkladu písemně, emailem nebo prostřednictvím svého uživatelského účtu informovat. Kupující bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Je-li pro zpracování osobních údajů kupujícího vyžadován souhlas, prodávající řádně a včas informuje kupujícího o zpracování osobních údajů a zajistí potřebný souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů, který bude splňovat náležitosti předepsané obecně závaznými právními předpisy. 
  4.  9.4. Prodávající je správcem a v některých případech zároveň zpracovatelem osobních údajů kupujícího. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající rovněž pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to zejména osoby provádějící správu webového portálu a osoby provádějící dopravu zboží (v rozsahu nezbytném pro zajištění dodání zboží). Prodávající uzavře s takovými zpracovateli smlouvu o zpracování osobních údajů. Prodávající předtím, než předá osobní údaje třetí osobě, poskytne kupujícímu informace o příjemcích osobních údajů vyžadované obecně závaznými právními předpisy. 
  5.  9.5. Osobní údaje budou zpracovávány jen po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování osobních údajů, tj. po dobu plnění kupní smlouvy nebo po dobu existence uživatelského účtu, podle toho, která je delší. Nad rámec takto stanovené doby je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího, jsou-li osobní údaje pseudonymizovány nebo anonymizovány, a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy nebo po dobu potřebnou k vymáhání práv prodávajícího vůči kupujícímu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a budou vždy dostatečně zabezpečeny a chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám. 
  6.  9.6. Kupující má veškerá práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, tzn. že kupující je oprávněn požadovat přístup k osobním údajům, změnu, opravu nebo výmaz osobních údajů (právo být zapomenut), jakož i omezení zpracování osobních údajů. Kupující má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Kupující je oprávněn uplatnit veškerá tato práva a další jemu přiznána v právních předpisech v písemné formě prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto podmínkách. Kupující je rovněž oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 
  7.  9.7. Kupující výslovně souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webovém portálu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 2.  10. DORUČOVÁNÍ KORESPONDENCE
  1.  10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně (emailem), a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo uvedenou v jeho objednávce. Kupující doručuje korespondenci prodávajícímu na emailovou adresu: slingshotcz@gmail.com, pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak (např. bod 7.10 výše).
 3.  11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1.  11.1. Kupní smlouva se řídí českým právem.
  2.  11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3.  11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohy: Formulář – Odstoupení od kupní smlouvy

V Praze dne 1.5.2019

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY STAHUJTE ZDE